در حال بارگزاری...…

در صورتیکه برجستگی چانه شما در نمای نیمرخ کم و چانه عقب کشیده باشد شما ممکن است کاندید جراحی پروتز چانه باشید. در جلسه مشاوره وضعیت فک بالا و پایین ، وضعیت دندانها و پوزیشن دندانهای ردیف بالا و پایین بررسی شده و در صورتیکه صورت شما تنها احتیاج به برجسته کردن ناحیه چانه داشته باشد شما کاندید جراحی پروتز چانه می شوید. در این جراحی من از پروتز دائمی جامد برای برجسته کردن چانه شما استفاده می کنم . برای اینکار از ژل چه دائمی و چه موقتی به هیچ عنوان استفاده نمی شود. دو روش برای تعبیه پروتز وجود دارد.یکی از طریق دهان و دیگری از طریق پوست ناحیه چانه .اگرچه در روش داخل دهانی برشی روی پوست نخواهد بود اما به دلیل وجود محل برش در داخل دهان و در مجاورت باکتریهای دهان احتمال عفونتهای زخم و پروتز و تشکیل فیستول های دهانی در این شیوه شایعتر است.من برای بیمارانم بیشتر روش خارج دهانی و از طریق پوست زیر چانه را توصیه می کنم.اسکار محل برش کوچک و در ناحیه زیر چانه و بدون دید است و در اکثریت افراد بسیار محو می باشد. می توان جراحی پروتز چانه را همزمان با جراحی زیبایی بینی انجام داد.